Czym jest sekurytyzacja?

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja (ang. securitization) – słowo to pochodzi od angielskiego słowa securities – papiery wartościowe.

Sekurytyzacja jest metodą refinansowania. Polega na zmianie wyodrębnionych aktywów na płynne papiery wartościowe np. na akcje i obligacje.

Procesowi sekurytyzacji podlegają np. wierzytelności kredytowe, pożyczki, opłaty licencyjne czy leasingowe.

Jednym z celów sekurytyzacji jest pozyskanie kapitału przez inicjatora – najczęściej bank, ale również instytucje finansowe czy przedsiębiorstwa.

Natomiast inwestorzy dzięki sekurytyzacji mają możliwość zakupu papierów wartościowych i ulokować swój kapitał z zyskiem.

Sekurytyzację przeprowadza SPV – Special Purpose Vehicle tj. podmiot specjalnego przeznaczenia.