Komunikat BFG dla obligatariuszy GetBack

Komunikat BFG dla obligatariuszy GetBack 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał komunikat skierowany do nabywców obligacji GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Bank. 

W komunikacje BFG wyjaśnia, że: 

  • Zostały spełnione ustawowe przesłanki do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Idea Banku (w tym zagrożenie podmiotu krajowego upadłością, interes publiczny); 
  • Alternatywą dla wszczęcia przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku; 
  • Fundusz może wydać decyzję o przejęciu przez podmiot przejmujący, bez konieczności uzyskania zgody właścicieli, dłużników lub wierzycieli podmiotu w restrukturyzacji: przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji (art. 174 ustawy o BFG); 
  • Zakres wyłączonych zobowiązań (w tym roszczeń z obligacji GetBack) wynikał z oferty banku przejmującego, a Fundusz podejmując decyzje o przejęciu zobowiązany jest do uwzględnienia oferty zainteresowanego przejęciem;
  • Ustawowym obowiązkiem Funduszu jest gwarancja depozytów do wysokości równowartości w złotych 100 tys. Euro, w związku z czym nie obejmują wszystkich zobowiązań; 
  • Przymusowa restrukturyzacja nie stoi na przeszkodzie dotychczas podejmowanym działaniom mającym na celu dochodzenie roszczeń od spółki GetBack oraz Idea Banku.