Kredyty CHF

Kredyty frankowe są to kredyty waloryzowane do wskazanej w umowie obcej waluty – w tym przypadku franków szwajcarskich czyli CHF.

Kredyty indeksowane CHF

Tego rodzaju kredyty udzielane są w PLN, a następnie są indeksowane tj. przeliczane przez bank na kwotę długu po kursie kupna CHF. W tym przypadku wysokość kredytu określona w złotówkach jest z góry znana. W przeciwieństwie do wysokości rat i salda zadłużenia. Dług wyrażony jest w CHF i w tej walucie wyliczane są raty, które zależą od bieżącego kursu walutowego.

Kredyty denominowane CHF

Wnioskowana kwota kredytu i kwota, która widnieje w umowie wyrażona jest w CHF (na podstawie kwoty przeliczonej z PLN). Wypłata kwoty ma miejsce w złotówkach i zależy od kursu obowiązującego w dniu wypłaty.

Ze względu na powyższe, w większości przypadków wzrosła wysokość rat i zadłużenia „frankowiczów”. Wybór kredytu CHF prawdopodobnie był spowodowany zaniedbaniami ze strony kredytodawców w tym:

  • niedostarczenie adekwatnych informacji,
  • niepoinformowanie o realnym ryzyku,
  • świadome wprowadzanie w błąd kredytobiorcy.

Niektóre umowy, w zależności od treści konkretnych zobowiązań zawieranych z bankiem, zawierały niedozwolone klauzule umowne.

W związku z czym możliwe jest wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF lub uznanie za bezskuteczne wobec kredytobiorcy postanowień dotyczących waloryzacji.

Powrót do listy