Akcje na okaziciela

Akcje na okaziciela to akcje, w których uprawnioną jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji.

Akcje te są bezimienne, co oznacza, że dane akcjonariusza nie są zawarte na dokumencie. W przeciwieństwie do akcji imiennych wskazujących akcjonariusza. Obrót nimi jest nieograniczony.
Do zbycia takiej akcji wystarczy:

  • przeniesienie posiadania,
  • zapłata odpowiedniej kwoty oraz
  • przekazanie nabywcy dokumentu akcyjnego.

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawnych, wprowadziły obowiązek zdematerializowania akcji przez spółki. Czyli zmianę formy akcji z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym.

W związku z powyższym, posiadacze akcji na okaziciela stracą anonimowość. Ponadto obrót akcjami stanie się bardziej skomplikowany.

Spółki mają czas na zdematerializowanie akcji do 1 stycznia 2021 r., kiedy to akcje w formie dokumentowej utracą moc obowiązującą. Jednakże część koniecznych czynności wymaganych jest do spełnienia we wcześniejszym terminie, w tym:

  • obowiązek prowadzenia strony internetowej,
  • wzywanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce,
  • zawarcie przez zarząd spółki umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy
  • wybór podmiotu prowadzącego ten rejestr w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Dematerializacja akcji wpłynie na wiele aspektów prowadzenia działalności i wprowadzi w stosunku do spółek dodatkowe obowiązki.

Powrót do listy