Condohotel

Inwestowanie w condohotel czy aparthotel polega na zakupie lokalu w obiekcie przeznaczonym na świadczenie usług hotelarskich i kwaterunkowych. Kupujący nie jest więc udziałowcem, a właścicielem części przestrzeni np. pokoju czy apartamentu. Inwestujący musi zazwyczaj kupić daną przestrzeń jeszcze przed budową obiektu.

Takie inwestycje, pozornie niezwykle opłacalne niosą ze sobą duże ryzyko obejmujące np.:

 • Brak zabezpieczenia pieniędzy konsumenta w postaci rachunków powierniczych;
 • Niepewność zysków, gdy brak jest minimalnej stopy zwrotu. Gwarancja oparta jest na oszacowaniu przyszłych zysków uzależnionych od czynników, na które inwestujący nie może wpłynąć (np.: sezonowość inwestycji, brak odpowiedniej liczby klientów);
 • Wyłączenia czy obostrzenia w umowie odnośnie minimalnej stopy zysku np. gwarantowanie jej na pierwsze kilka lat umowy;
 • Zagwarantowanie wysokich zysków poprzez zapewnienie wysokiej minimalnej stopy zysku. Jednak stopa ta pomniejszona będzie o dodatkowe opłaty jak koszty zarządzania i utrzymania obiektu czy podatki;
 • Możliwość utraty zainwestowanych pieniędzy. Najczęściej w przypadku gdy deweloper finansuje budowę wyłącznie z wpłat konsumentów, a inwestycja się nie powiedzie i nie zostanie dokończona. Deweloper może ogłosić bankructwo, a straty poniesie inwestujący;
 • Wprowadzenie w błąd co do pomyślności inwestycji.
 • Brak informacji o ryzyku.
 • Przedstawienie nierzetelnych informacji;
 • Podpisanie umowy pod wpływem presji czasu. Wprowadzenie w błąd co do ilości oferowanego produktu.

Wszystkie powyższe kwestie należy mieć na uwadze przy inwestowaniu w condohotel czy aparthotel.

W przypadku dokonania tego typu inwestycji, jeżeli stosowane były:

 • nieuczciwe praktyki rynkowe,
 • czyny nieuczciwej konkurencji,
 • agresywne techniki sprzedaży,

warto podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania zainwestowanych środków np. poprzez pozew sądowy.

Powrót do listy