Czym jest sekurytyzacja?

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja (ang. securitization) – słowo to pochodzi od angielskiego słowa securities – papiery wartościowe. Sekurytyzacja jest metodą refinansowania. Polega na zmianie wyodrębnionych aktywów na płynne papiery wartościowe np. na akcje i obligacje. Procesowi sekurytyzacji podlegają np. wierzytelności kredytowe, pożyczki, opłaty licencyjne czy leasingowe. Jednym z celów sekurytyzacji jest pozyskanie kapitału przez inicjatora – najczęściej bank,…