BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Idea Banku, który został przejęty przez Pekao, jednakże z wyłączeniem niektórych zobowiązań w tym zobowiązań z obligacji GetBack.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odpowiedzi na pismo RPO dot. obligatariuszy GetBack w kontekście przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., stwierdził, że „działania podjęte w toku przymusowej restrukturyzacji w żadnej mierze nie naruszają konstytucyjnego prawa do sądu, przysługującego obywatelowi RP w myśl art. 45 Konstytucji RP.” 

 

Analizując powyższe należy stwierdzić, że w ocenie BFG (wyrażonej nie tylko w przytoczonej odpowiedzi, ale również i w szeregu innych wypowiedzi związanych z przymusową restrukturyzacją Idea Bank S.A.) przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. nie narusza w żadnej mierze prawa obywateli do sądu.

 

Jednocześnie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny masowo składa wnioski o zawieszenie postępowań sądowych toczących się z powództwa obligatariuszy GetBack S.A. przeciwko Idea Bank S.A.

Zawieszenie sprawy GetBack IdeaBank na wniosek BFG

W jednej z prowadzonych przez nas spraw przeciwko Idea Bank sąd zawiesił postępowanie na wniosek BFG (był to obowiązek Sądu wynikający z art. 176 § 2 k.p.c.), co całkowicie pozbawiło klienta poszkodowanego w aferze GetBack jakiejkolwiek możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej i uzyskania sprawiedliwości choćby na papierze.

 

Ciekawym jest to, że BFG korzystając ze swojego uprawnienia nie wskazał jakie przyczyny w jego ocenie uniemożliwiają kontynuowanie postępowania przed Sądem (zwykle przyczynami takimi w myśl regulacji k.p.c. jest brak stosownych organów w spółce czy ogólny brak możliwości działania). Idea Bank S.A. wciąż prowadzi działalność, posiada stosowne organy decyzyjne, a jej pełnomocnicy wciąż zastępują ten podmiot przed sądem, wyznaczona została również osoba nadzorująca restrukturyzację tego podmiotu.

 

Ostatecznie więc, oficjalne zapewnienia i deklaracje BFG zupełnie rozmijają się z faktycznymi działaniami prowadzonymi przez ten podmiot, które zmierzają do definitywnego pozbawienie setek osób możliwości walki o swoje prawa w sądzie.

 

Mając na uwadze doniesienia wskazujące na to, że prowadzona wobec Idea Bank S.A. przymusowa restrukturyzacja w istocie zmierza do całkowitego zlikwidowania tego podmiotu (być może nawet nie powstał plan restrukturyzacji), wyłania nam się obraz, w którym BFG likwiduje bank i nigdy nie wznawia zawieszonych postępowań. Taka sytuacja doprowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowań sądowych z uwagi na brak zdolności sądowej strony przeciwnej.