Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

CZYM JEST WINDYKACJA I JAK DO NIEJ NIE DOPUŚCIĆ

Windykacja jest jedną z form dochodzenia należności. Jej celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązań wierzycielowi. Windykacja dopuszcza wszelkie działania zgodne z obowiązującym prawem.

Ważne jest to, że windykacja bywa często mylona z egzekucją komorniczą. Należy pamiętać, że są to dwie różne i działające na innych zasadach procedury.

 

PRZED WINDYKACJĄ

Etapem, z którego wierzyciel może skorzystać w celu prewencji powstawania zadłużeń jest monitoring należności. Działania te mają na celu wykrywanie od razu ewentualnych opóźnień, a także dyscyplinowanie kontrahentów do płacenia na czas poprzez przypominanie o terminie i kwocie płatności.

Aby nie dopuścić do windykacji należy więc płacić zobowiązania zgodnie z terminami płatności określonymi w fakturach. Należy mieć na uwadze, że opóźnienia w spłacie mogą generować dodatkowe koszty w postaci odsetek czy konieczności zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Podstawą do rozpoczęcia procesu windykacji jest opóźnienie dłużnika w spłacie należności.

 

ETAPY WINDYKACJI

Windykacja polubowna (miękka) to pierwszy etap windykacji długów. Jest to łagodna forma ubiegania się o spłatę długów, która na celu ma przypomnienie dłużnikowi o konieczności ich uregulowania. Może obejmować dzwonienie/wysyłanie SMS-ów do dłużnika czy wysyłanie wezwań do zapłaty.

Windykacja sądowa (twarda) rozpoczyna się w przypadku nieskuteczności windykacji polubownej. Skutkuje wpisaniem na listę dłużników. Celem windykacji sądowej jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, dzięki któremu możliwe jest rozpoczęcie działań komornika. Gdy do komornika wpłynie wniosek o rozpoczęcie egzekucji rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne.

 

JAK DZIAŁAĆ ŻEBY SPRAWA NIE TRAFIŁA DO SĄDU

Oczywiście podstawowym krokiem uniknięcia windykacji jest zapłata należności, jednak w przypadku problemów finansowych jest to utrudnione.

Pierwszy etap windykacji nie ma na celu skierowania sprawy do sądu. Dojście do porozumienia w drodze windykacji polubownej umożliwi uniknięcia wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników oraz konieczności zapłaty dodatkowych kosztów w przypadku postępowania sądowego.

Ugodowe i szybkie załatwienie sprawy jest korzystne zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela. W drodze negocjacji można wypracować harmonogram spłat, uwzględniający potrzeby i możliwości obu stron. Warto więc podjąć kontakt z wierzycielem i wypracować kompromis, który pozwoli na stopniową, ale skuteczną spłatę zadłużenia. Co istotne, dłużnik ma prawo do szczegółowych informacji na temat zadłużenia – wysokości zobowiązania, odsetek, terminów płatności czy innych dodatkowych opłat.

 

PRAWA DŁUŻNIKA

 

Windykacja jest legalna, dopóki prowadzone działania zgodne są z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że windykator nie może np.:

-naruszać prywatności dłużnika nachodząc go w jego miejscu zamieszkania w sposób uporczywy,

-zastraszać dłużnika, grozić mu i jego rodzinie,

-domagać się wyjawienia majątku dłużnika, żądać wejścia do jego domu,

-wprowadzać dłużnika w błąd, przedstawiać mu nieprawdziwe informacje,

-informować osoby trzecie np. rodzinę, znajomych, współpracowników dłużnika o jego stanie zadłużenia,

WAŻNE – Windykator nie może zająć wynagrodzenia dłużnika, jego konta bankowego czy składników jego majątku. Te czynności należą do kompetencji komornika i nie mogą mieć miejsca w procesie windykacji.

GDY WINDYKATOR DZIAŁA NIELEGALNIE

Możliwe jest, że trafi się na nieprofesjonalną firmę windykacyjną czy windykatora łamiącego przepisy prawa. W takim przypadku możliwe jest:

-powiadomienie policji/prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa,

złożenie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

-złożenie skargi na windykatora do firmy windykacyjnej.