Misselling - nieuczciwa sprzedaż

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

MISSELLING – nieuczciwa sprzedaż

Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe interesy konsumentów.

W szczególności zakazane jest:

 • Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
 • Proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów; ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów; proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (czyli tzw. misselling).

Należy pamiętać, że zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma indywidualnych interesów konsumentów.

 

MISSELLING

 

Nieadekwatność treści proponowanych usług do potrzeb i możliwości klientów (takich jak

sytuacja finansowa, pożądany czas trwania inwestycji, wiek klienta, akceptowalny poziom ryzyka, poziom wiedzy o rynku finansowym) może polegać na przekazaniu w sposób niejasny, niepełny czy wprowadzający błąd lub w ogóle nieprzekazaniu istotnych informacji. Takim zachowaniem może być np. wprowadzenie w błąd co do ryzyka inwestycyjnego czy niepoinformowanie konsumenta o wysokości opłat likwidacyjnych. Co ważne, przedsiębiorca zobowiązany jest do uwzględnienia dostępnych mu informacji dotyczących cech konsumenta np. jego dochodów.

 

Nieadekwatność sposobu proponowania usługi może mieć miejsce np. gdy skomplikowane usługi finansowe oferowane są przez telefon.

 

Takie działania mogą skutkować zaciągnięciem nieadekwatnych do Twoich potrzeb i możliwości zobowiązań i w konsekwencji narazić Cię na straty. Usługi finansowe, co do zasady, wiążą się z wysokim ryzykiem, a wycofanie się z umów jest procesem skomplikowanym i kosztownym.

 

Wpływ na częstotliwość stosowania praktyki missellingu ma fakt, że usługi finansowe wiążą się z wysokimi zyskami. Tym bardziej, że przeciętnemu konsumentowi ciężko jest ocenić, ze względu na stopień skomplikowania usługi czy ta będzie dla niego odpowiednia. Brak wiedzy konsumentów wykorzystywany jest w szczególności do nowych, niepopularnych jeszcze na rynku usług finansowych.

 

 

USŁUGI FINANSOWE

Usługi finansowe obejmowane są przez takich przedsiębiorców jak banki i zakłady ubezpieczeniowe. Przykładami usług finansowych są:

 • umowy kredytu konsumenckiego;
 • umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • polisy;
 • lokaty;
 • chwilówki;
 • kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych np. tzw. kredyty frankowe.

 

Pamiętaj, że nawet w renomowanych i sprawdzonym banku możesz spotkać się z nieuczciwymi praktykami sprzedaży. Często sprzedawcy dopuszczają się takich praktyk pod presją wyrobienia odpowiednich norm bądź z chęci zysku związanego z prowizją od sprzedaży dodatkowych produktów.

 

Rola UOKiK –

Prezes UOKiK ma możliwość: kontroli umów konsumentów z instytucjami finansowymi; korzystania z instytucji „tajemniczego klienta” w celu oceny zgodności z prawem działań poszczególnych podmiotów; podawać do publicznej wiadomości informacje o podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk przez danego przedsiębiorcę czy wydawać decyzje tymczasowe zobowiązujące przedsiębiorcę do zaniechania działań, które mogą spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów.

Rzecznik Finansowy

również pełni nadzór nad działaniem instytucji finansowych.

 

MISSELLING – JAK SIĘ BRONIĆ

 

 • Nie podejmuj decyzji pochopnie – z nieuczciwymi praktykami sprzedaży możesz spotkać się nawet np. w renomowanym i sprawdzonym banku – często sprzedawcy dopuszczają się takich praktyk pod presją wyrobienia odpowiednich norm bądź z chęci zysku związanego z prowizją od sprzedaży dodatkowych produktów.
 • Dokładnie czytaj umowę – w razie wątpliwości nie bój się zadawać pytań i prosić o wyjaśnienie poszczególnych kwestii.
 • Znaj swoje prawa – pamiętaj o prawie odstąpienia od umowy czy złożenia reklamacji.

 

Jeżeli dotknęły się skutki nieuczciwej sprzedaży, poniosłeś straty i wpadłeś w spiralę zadłużeń – tu znajdziesz łatwy kontakt z zespołem niesplacone.com.pl. Nasz zespół dokona bezpłatnej analizy twojego roszczenia i przedstawi możliwe rozwiązania. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie i opracowujemy jak najlepszy sposób działania dopasowany do potrzeb Klienta, tak aby jak najsprawniej odzyskać źle zainwestowane pieniądze.